Biz hakda

Şençzhenen Siangyu New Material Co., Ltd.

Biz näme edýäris

Şençzhenen Siangyu New Material Co., Ltd, professional ýelimleýji çözgüt, 2011-nji ýylda döredildi. Biz geçen ýyldan bäri Hytaýda TESA-nyň ygtyýarly dileri.Againene-de 3M ygtyýarly diler bolmak üçin ýüz tutýarlar we şahadatnamasyny almak üçin garaşýarlar.3M, TESA, SEKISUI, NITTO, DIC ýaly köp sanly marka önümlerini hödürleýäris, Hytaýda käbir adaty önümleri hem hödürleýäris.Iki çäge ýeke lenta, Dissue, PET, VHB, goldamaýan akril lenta, süýşmä garşy we polimid lentasy we ş.m. ýaly ýelimleýji lenta işinde aýratyn.
“Siangyu” täze materialy “Die kesmek”, “Laminating”, “Çap etmek”, “Rewinding”, “Sheetting”, “Sliting”, “Spooling & Reeling”, şeýle hem paket we önümiň ýerine ýetirilmegi ýaly adaty hyzmatlary hödürläp biler.Müşderilere zerur önümleri öndürmek üçin Hytaýyň gözleg we barlag toparymyz bilen hyzmatdaşlyk ediň.
Önümler programmasynda gurnama we asmak, hammam esbaplary, Sugru ýelimlenýän ýelim, stol we ofis, Ekologiki assortiment we ş.m., awtoulag, gurluşyk senagaty, göçürijiler we printerler, senetçiler, elektronika, azyk senagaty, metal ýaly senagat öwrüji hyzmatdaşlary ýaly öý goşundylary bar. senagat, derman senagaty, çap we kagyz, täzelenip bilýän energiýa, ýörite ulaglar we transport pudagy.

Näme üçin bizi saýlamaly?

TESA-nyň ygtyýarly dileri

Dürli ýelim önümlerini hödürläň

3M, TESA, DIC, NITTO, SEKISUI, Crown bilen hyzmatdaşlyk ediň

OEM & ODM plastmassa ýa-da kagyz ýadrosynda çap nyşany, goýberiş çyzygy, kagyz karton we ş.m.

Adatça, 7 günüň ýa-da 15 günüň dowamynda köp mukdarda gowşuryş nusgalary we önümleri

Pes MOQ 1 bölek ýa-da 1 rulon ýaly, ýasalan nusgalary goldaýar

Önümçilik kuwwaty

Tehniki güýç

Tehniki güýç

Ösüş taryhy

2011-nji ýyldan şu güne çenli 50-den gowrak işgärimiz bar we köp zatlary başdan geçirdik.2011-nji ýylda ýalbarmak bilen, esaslandyryjymyz we baş direktorymyz jenap Jeý we aýaly, diňe ikisi, 10 inedördül metrlik ofisde ýelimleýji lenta işine başlaýarlar.

2018-nji ýylyň ahyrynda Hytaýyň daşyndaky önümleri dünýä bazaryna satmak üçin öz işimize başlaýarys.

2019-njy ýyl, Hytaý Baoan sebitinde 3M markasynyň (dünýäde meşhur ýelimleýji lenta markasy) ygtyýarly dileri bolýarys.

2021-nji ýyldan soň, iki sany uly waka, TESA markasynyň TESA ygtyýarly dileri - Europeewropanyň meşhur markasy bolýarys.

Şol bir wagtyň özünde, Alibaba topary bilen SKA üpjün edijisi bolmak üçin gol çekýäris."SKA üpjün ediji" sözleri "Super açar hasaby üpjün ediji" diýmekdir, bu Sýanu täze materialynyň ýokary abraýdan peýdalanandygyny we müşderiler tarapyndan gowy garşylanandygyny görkezýär.Dünýä bazary üçin toparymyz 4-den 8 ýigide çenli.Kompaniýa ýokary tizlikli ösüş tapgyrynda işleýär.Kompaniýamyzyň ösüşi wagtynda Hytaýda Crown ýaly belli marka goldawyny alýarys, olaryň goldawy bilen ODM-ni kabul edip, müşderileriň islegini öwrenip, käbir täze önümleri olaryň talaby hökmünde dörederis.Şeýle hem, OEM-i 5mm-den 1500mm ýa-da has uzyn we uzynlygy 1m-den 1000 m ýa-da has uzyn, kesilen ýelim önümleri ýaly, ýumurtga ýa-da inedördül görnüşdäki dürli şekilleri ýumurtga ýa-da başga şekillerdäki stilleri çylşyrymlaşdyrmak üçin kabul edýäris. işçiler we birnäçe kesilen we yza gaýdýan maşynlar.Şeýle hem, käbir çap, paket we karton kagyz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk gämimiz bar, olar plastiki ýadro, kagyz karton we çykaryş liniýasyndaky logotip ýaly meseläni çözmäge kömek edip bilerler.OEM, ODM-den, biziň üçin problema ýok.

Toparymyz

Iki sany satuw toparymyz bar: biri Hytaý üçin, beýlekisi dünýä bazary üçin.
Hytaý bazary dolandyryjymyz, kompaniýamyzyň ilkinji işgäri jenap Li 10 ýyldan gowrak wagt bäri lenta bilen meşgullanýar.Heselimleýji lentada ýörite, şahsyýet önümlerine ýelimiň ysy gelýär ýa-da ýok.Lentany başlangyç güýç ýaly synap görmek, güýji saklamak, güýçden aýyrmak ýa-da beýlekiler ýaly biliň.
8 ýyl töweregi kompaniýa bilen ulalýan ýene üç topar dolandyryjysy.
Global toparymyz, 2013-nji ýyldan başlap, şu wagta çenli üç menejer, kompaniýa bilen bilelikde ösýär.
Aşakda salgylanmak üçin toparymyzyň suraty.

biz hakda
takmynan (1)
takmynan (2)
takmynan (3)
takmynan (4)
takmynan (5)
takmynan (6)
takmynan (7)

Korporatiw medeniýet

Arzuwymyz:
Günleriň birinde dünýäniň her pudagy bilen hyzmatdaşlyk edip bileris we Xiangyu markamyz global marka öwrüler.

Biziň wezipämiz:
Önümlerimiz ýaly, müşderiler elmydama has stiker, güýçli, has ýokary hilli bolmak isleýärler.Biz ýaly, müşderiler üçin soraglaryny çözmek üçin has güýçli, has çalt, has gowy hyzmat etmek isleýäris we elmydama has gowy çözgütler hödürlemek isleýäris.

Esasy baha :
Win -win, müşderiler bilen bilelikde ulalyň, müşderileriň görýänlerini görüň, müşderileriň näme pikir edýändigi hakda pikir ediň

Ruh :
Elimizden gelenini edip görüň

Filosofiýa:
Diňe hünär, hyjuw, dogruçyllyk biziň we müşderileriň arasyndaky gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga kömek edip biler we alada edýän zatlary barada alada etmek üçin müşderileriň tarapynda durmaga kömek edip biler.

Hereket ýörelgeleri :
Ygtybarly, pragmatiki we täsirli

Müşderilerimiziň käbiri

biz hakda
biz hakda

Hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmat

1) Wagtynda 24 sagat, 8-de jogap berdi
2) Saklanylýan önümler üçin 3 günüň içinde çalt eltiş wagty, köpçülikleýin sargyt üçin adaty 7 gün
3) Hakyky ýagdaýy ulanmakda tehniki goldaw
4) Lenta biznesinde 10 ýyldan gowrak hünär bilimleri

Hyzmatdan soň

1) Önümleri saklamak we ony nähili ulanmak barada görkezme
2) Bir ýyl kepillik
3) Önümlerimiz meselesi bolan bir zat bolsa, önümleri yzyna gaýtaryp berer ýa-da üýtgeder