Amal ukyby

Kesmek

Şençzhenen XIANGYU, örtükli substratlar bilen ýa-da bolmazdan, matalary, filmleri, folga, köpük we beýleki substratlary goşmak bilen, kesmek we gaýtadan işlemek materiallary boýunça tejribä eýe.Islän görnüşiň ýa-da ululygyň çeýe böleklerini ýasamak üçin rulon şekilli metal däl materiallary kesip ölüp bileris.
Şençzhenen XIANGYU bölekleri aýratyn bölekler ýa-da rulonlarda ýa-da taýýar bölekler hökmünde kagyzda hödürleýär.Şeýle hem, ýönekeý perforasiýa edilen köp gatly öl belligi ýa-da ada ýerleşdirilmegini hödürleýäris.Ölüm kesişiňizi aýratynlyklaryňyza we berk çydamlylygyňyza düzeris.Custörite kesilen bölekler lukmançylyk, önümçilik we şkaf goşundylary ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Lenta we çeýe materiallary kesmek köplenç material galyndylaryny azaldýar, zähmet we ýygnamak wagtyny tygşytlamaga kömek edýär we has takyk taýýar önümi üpjün edýär.

Cedric:
Kesmek usuly
Aýlanýan öl kesmek, lazer bilen kesmek we polat hökümdar kesmek teklip edýäris.Her ölü kesmek usuly zerur materiallara, çydamlylyga we mukdara baglydyr.Umuman, tekiz öl kesmek gaty dykyz ýa-da galyň material arkaly şekilleri kesmegiň gowy usulydyr.Köplenç bu material tablisa görnüşinde berilýär.Tegelek ölü kesmek, rolik şekilli materialyň köp sanly pozisiýany öz içine alýan press arkaly iýmitlenmegidir.Aýlawly kesiş, berk çydamlylygy saklamak üçin lenta laboratoriýasyny laminasiýa etmäge, kesmäge we kesmäge mümkinçilik berýär we taýýar önüm öndürmek üçin birnäçe çeýe materiallary birleşdirýär.

Ölüm kesmek usullarymyz şulary öz içine alýar:

Öpmek ýa-da düwme kesmek
Metaldan metal kesmek diýlip hem atlandyrylýan materialdan kesmek

kesmek

laminirlenen

Lamination Şençzhenen XIANGYU-a meňzeş ýa-da dürli materiallary rulon ýa-da list görnüşinde birleşdirip, bir önüm gurluşyny döretmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, aňsat ulanmak üçin kesilip, dilimlenip ýa-da kesilip bilinýän köp gatlakly laminatlary hödürleýäris.

Cedric:
Birleşdirilen programma
Adanyň ýerleşýän ýeri
ŞENZHEN XIANGYU dokalmadyk material ýaly ýumşak duýgyny ulanýar we aýlaw metbugatymyzda ýerleşdirilýär.Biz ony adany ýerleşdirmek usuly bilen düzdük.Bu duýgur materialy örtülen lentanyň ortasyna goýduk.Bu amal, aýlaw metbugatymyzda amala aşyrylýar, şonuň üçin filmiň takyk ýerleşişine gözegçilik edip bileris.

60 dýuým giňlikde, şeýle hem dar ýaly laminasiýa etmek ukybymyz barmy?dýuým.Adaty giň torly laminator ulanyp bileris ýa-da has gowy gözegçilik we has berk çydamlylyk üçin aýlaw metbugatymyza laminasiýa edip bileris.

Giň we laminirlenen
60 dýuýma çenli köpük, film we mata (dokalan we dokalmadyk) şençzhenen siangyu laminat lentasy.

Laminasiýa usullarymyz şulary öz içine alýar:

Heselimleýji bogun
Malylylyk laminasiýasyna kömek edýär
Ameangyn birleşmesi
Köp gatlakly birleşme

laminasiýa

Çap etmek

Bazar we müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin OEM we ODM-ni goldaýarys, bu hem çap etmegi öz içine alýar.Flexografiki çap etmek ussatlygynyň goldawy bilen, müşderilere zerur zatlary kagyz ýa-da plastmassa ýadrosy, goýberiş çyzgysy, logotipiňiz bilen bukja ýa-da surat, nagyşlar, sanlar ýa-da islän ululygyňyz, reňkiňiz ýaly başga bir zat çap edip bileris. önümiň özi bilen gyzyklanýan ýeriň.

Çap etmek prosesi
Flexografiki ulgam gönüden-göni çap edilip bilinýän lentalaryň arka tarapynda çap edilýär,
suw esasly ýa-da UV wilkalary ulanmak.Eýeçilik prosesi syýa geçmeginiň öňüni alýar
lenta ýazylmansoň, arka materiallardan berkidilen ýelimlere çenli.
Lentalaryň arkasynda dürli harp we san görnüşinde dürli maglumatlar çap edilip bilner,
we dürli reňklerde.Çap edilen lenta soňra ýöriteleşdirilen spesifikasiýalara öwrülen bölek rulonlarda berilýär. Rolllar lenta dispenserleri bilen baglanyşykly iş çykdajylaryny azaldyp biler.

çap etmek

Yza gaýtarmak

Käbir önümleriň uzynlygynyň 300m, 1000m ýa-da 3000m ýaly uzynlyklaryny bilýäris, bu görnüşi ulanmak üçin has uzyn, ibermegi tertibe salmak üçin gaty agyr ýa-da amatly bukjany tapmak üçin gaty uly.Yza gaýtarmagyň kesgitlemesi: ýel (lenta ýa-da film) başyna gaýdyp gelýär.Yza gaýtarmak kesgitlemesi bilen birmeňzeş, olary isleýän uzynlygyňyza öwürmäge kömek edip bileris.Müşderiler üçin iň az yza gaýtaryp berýän iň pes mukdarymyz 0,5 m, 1m, 3m, 5m, 25m, 33m, 55m, 100m ýaly adaty uzynlyklar biziň üçin kynçylyk däl.0,5 m-den az bolsa, bizem edip bileris.

Süýşmegi ýa-da süýşürmegi yzyna öwürmek :
uly rulonlary ownuk rulonlara bölmek prosesi.Süýşürmek we yza gaýtarmak maşynyna çarçuwany we süýşýän enjamy, kemeri iýmitlendiriji enjamy, kemeri açma mehanizmi we çarçuwada ýygnanan iň bolmanda bir kemer egirme mehanizmi bar.Guşak sargy mehanizmi birleşdiriji enjamy, guşak egriji rolik we hereketlendiriji kemer aýlaw rolikini öz içine alýar. Dwigatel hereketlendirijisi aýlanýar, rulon rulon ýadrosy bilen enjamlaşdyrylýar we baglanyşyk enjamy material lentanyň baş ujuny ýapmak üçin ulanylýar. rulonyň ýadrosy.Süýşýän enjam, baş lentanyň çykarylyşyny esasy lentadan azyndan iki kiçi topara bölmek üçin ulanylýar.lenta bilen iýmitlendiriji enjamda lenta iýmitlendiriji rolik, iýmitlendiriji hereketlendiriji we basýan rolik bar we iýmitlendiriji hereketlendiriji hereketlendiriji hereketlendirýär we hereketlendirýär Guşak rolikini belli bir okda aýlaýar we aşaky guşak kemer bilen iýmitlendiriji rolik bilen basmagyň arasynda geçýär; rolikSüýşürmek we yza gaýtarmak maşynynyň ulanylmagy esasy lenta rulonynyň gurluş talaplaryny netijeli azaldyp biler we bir süýşürmek we yza gaýtarmak prosesinde baş lenta rulony önümleri almak üçin gönüden-göni süýşürilip we yzyna öwrülip biler we önümçiligiň netijeliligi birnäçe gezek ýokarlanyp biler. hatda onlarça gezek.Şeýle hem önümleriň standartlaşdyrylan önümçiligine amatlydyr.

yza gaýtarmak

Sahypa

Siangyu Täze material, islendik ululykda (ini we uzynlygy) ýasalan ýelim lentasyny ýasap biler.
Sahypa, bu söz metal ýa-da mata ýaly materialyň ýasalýandygyny ýa-da listleri emele getirýändigini aňladýardy.Heselimleýji lenta biznesinde-de 10mm * 10mm, 30mm * 30mm, 50mm * 50mm, 100mm * 100mm, 33mm * 33m, 100mm * 100m, 500mm * 55m, ýa-da 1000mm * 300m we ş.m. ýaly islendik ini we uzynlyk kagyzlaryny emele getirip bileris. .

Birnäçe dürli görnüşli kagyz prosesi:
1) Halfarym kesiş prosesi - Die kesilen rulon we list üçin esasy proses
2) Köp gatlakly laminat materiallaryň kesilmegi
3) Gapsyz ýarym kesildi
4) Gap kesmek
5) Deşikli dizaýn
6) earyrtýan el dizaýny
7) Käbirleriniň ýelim meýdany dizaýny bar
8) Arka kesilen kagyz dizaýny
9) Positionerleşiş aýratynlygy dizaýny
10) Önümi kesgitlemek aýratynlygy dizaýny
11) Kagyz möhür çyzgysynyň dizaýny

sahypa

Süýşmek

Süýşmek mümkinçiliklerimiz, ýazgylar ýa-da ussat rulonlar diýlip hem atlandyrylýan giň lenta rulonlaryny takyk kesgitlemelere laýyk gelýän giňliklere çenli kesmäge mümkinçilik berýär.Torna ýarylmagy lentalary, köpükleri, filmleri, dokumalary we beýleki materiallary kesmegiň iň ýaýran usulydyr.Şençzhenen SzýanYu Täze Material Co.çydamlylygy bilen +/- 1/32 '' ýa-da has berk.Bu, müşderilerimiz üçin has çeýeligi we netijeliligi üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Bölüm programmalary

Lenta kesmek hyzmatlary köp pudaklarda ulanylýar:
• Awtoulag
• Elektronika
• Çap etmek
• Metal we agaç işläp bejermek
• Gaplamak
• Senagat
Süýşmek mümkinçilikleri çalt öwrüm wagtyny, ýokary hilli rulonlary we girdeji has ýokary bolmagy üçin önümi optimal ulanmagy hödürleýär, müşderilerimiz üçin täzelik we öndürijilik döredýäris.

süýşmek

Zaýalamak we gaýmak

Zaýalamak, lenta önümleriniň rulonlaryny bir-birine bölüp, umumy ýadro bilen ýaralap bolýan prosesdir.Şençzhenen SzýanYu zaýalamak mümkinçilikleri, aýry-aýry gabyň üstünde yzygiderli uzynlykly material ýarasyny öndürýär.Hundredsüzlerçe, hatda müňlerçe fut uzynlykdaky tekerde bökdençsiz lentalar döredýäris.Sünger, rezin, köpük, basyşa duýgur ýelim we çeňňek ýa-da makara ýaly film ýaly dürli materiallary hödürleýäris.Uzyn üznüksiz garyndylar, ýokary göwrümli programmalar we awtomatlaşdyrylan amaly programmalar ýa-da ekstruziýa çyzyklary ýaly awtomatiki prosesler üçin amatlydyr, bu has uzak işlemäge we az üýtgemäge mümkinçilik berýär.

Lentany zaýalaýan materiallar:
Gubka lentasy
Köpük lentasy
Plastiki film
Dokalan däl
Beýleki çeýe materiallar

gyjyndyryjy

Gaplamak we önümiň ýerine ýetirilmegi
Şençzhenen SýangYu müşderilerimiz üçin gaplama hyzmatlaryny berip biler.Omörite gaplama kompaniýaňyzy bazarda aýratynlaşdyryp biler, hususy paket hyzmatlary OEM-lere ajaýyp gaplama we marka elementlerini döretmek üçin erkinlik we çeýeligi berýär.Dürli materiallar bilen işleýäris we önümleriňiz üçin iň oňat marka tejribesini döretmäge kömek etmek üçin enjamlarymyzyň doly güýjüni ulanyp bileris.
iň az sargyt mukdaryny (MOQ) bäsdeşlikden has pes we çeýe hödürlemekden hoşal.Islendik ululykdaky iş üçin, iş maksatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin çalt öwrülişi we wagtynda gowşurmagy üpjün edýäris.

Gaplamak mümkinçilikleri

Taýýar bölekler we rulolar üçin ýöriteleşdirilen gaplama hyzmatlaryny hödürleýäris:
Aýry-aýry rulolar möhürlenýär
Kitaplanan bölekler sumkaly we möhürlenen
Baglanan we möhürlenen sanalýan bölekler
Köp bölek sumka
Customörite çap edilen sumkalarda / kartonlarda / gutularda rulolar we bölekler
Müşderiler bilen çap edilen özenler

Gaplamak mümkinçilikleri