Habarlar

 • Vhb lentasyny nädip ulanmaly?

  Vhb lentasyny nädip ulanmaly?

  Islendik ýelim ýaly 3m VHB lentalar üçin gowy baglanyşyk gazanmak üçin ýeriň arassa bolmagy gaty möhümdir.1-nji ädim: faceerüsti arassalamak Substratyň üstüni arassalamak islendik ýelim ýa-da lentany has gowy baglanyşyga kömek edýär.Surfaceer ýüzüni öňe çykarmak wagt we kynçylyklary tygşytlap biler.2-nji ädim: ...
  Koprak oka
 • Alibaba SKA topary.Işi aňsatlaşdyryň

  Alibaba SKA topary.Işi aňsatlaşdyryň

  Aliabab menejeri hanym Yangaň, Sýangyu baş direktory Jeýiň goldawy bilen Hytaýyň Guangdong şäheriniň Bao'an şäherindäki baş edara baryp, Alibaba SKA gol çekişlik dabarasyna gatnaşyň we SKA kompaniýasynyň biri bolmak üçin Alibaba SKA gol çekişlik dabarasyna gatnaşyň. Aliaba topary.Bilýäris, bu iki ýyl, bütin dünýä we adamlar gaty ejir çekýärler ...
  Koprak oka
 • 3M önümiň ECU çözgütlerini öwreniň

  3M önümiň ECU çözgütlerini öwreniň

  Täze ulaglarda elektronikanyň köpelmegi bilen, pudak has çylşyrymly we biri-biri bilen baglanyşykly funksiýalary dolandyrmaly aýratyn elektron dolandyryş bölümlerinden domen dolandyryjylaryna geçmek isleýär.Munuň üçin güýç çalşylmagyny talap edýär.Şeýle hem dürli dizaýn kynçylyklary bilen tanyşdyrýar: termiki dolandyryş ...
  Koprak oka
 • 3M önümiň yşyklandyryş çözgütleri

  3M önümiň yşyklandyryş çözgütleri

  XNM-de ýylylygy dolandyrmak, izolýasiýa üpjün etmek we ýagtylyk ýygnagyňyzda dürli komponentleri birikdirmek arkaly LED-iňiziň işleýşini ýokarlandyrmaga kömek etjek önümler bar.Taslamaňyz ösen in engineeringenerçiligi ýa-da ululykdaky şekilleri ýönekeý kesmegi talap edýärmi, size çözgüt bar.Pro ...
  Koprak oka