3M önümiň ECU çözgütlerini öwreniň

Täze ulaglarda elektronikanyň köpelmegi bilen, pudak has çylşyrymly we birek-birege bagly funksiýalary dolandyrmaly aýratyn elektron dolandyryş bölümlerinden domen dolandyryjylaryna geçmek isleýär.Munuň üçin güýç çalşylmagyny talap edýär.Şeýle hem dürli dizaýn kynçylyklaryny ýüze çykarýar: termiki dolandyryş, elektromagnit päsgelçilik we elektrik izolýasiýasy.3M bu kynçylyklary ýeňip geçmek we ECU dizaýnynyň geljegini öňe sürjek tehnologiýalary öňe sürmek üçin özboluşlydyr.

Başga hiç kimiň hödürläp bilmejek çözgütlerini hödürlemek üçin 3M Science ulanyp, 3M-iň hödürleýän zatlarynyň giňligine we çuňlugyna girýäris.
Malylylyk / DolandyryşElektromagnit / päsgelçilik Elektrik / izolýasiýa Daşky gurşaw IngressBonding / goşulmak
ECU-nyň domenara işleýşiniň ýokarlanmagy ýylylygyň ýokarlanmagyna getirýär.3M ýokary templeri dolandyrmaga we öndürijiligi üpjün etmäge kömek edýän ýylylyk dolandyryş çözgütlerini berýär.

Şençzhenen Siangyu New Material CO., LTD, 2009-njy ýylda döredilen, lenta pudagynda 10 ýyldan gowrak.Gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmatlary birleşdirýän professional ýelimleýji lenta kärhanasy.

Esasy önümlerimizde iki taraplaýyn lenta, VHB lenta, elektron lenta bar, 3M, TESA, SEKISUI, HI-BON ýaly meşhur marka bilen hem işleýäris.stilini diýen ýaly hödürläp biler.Şeýle hem, tegelek, ýumurtga, inedördül, göniburçluk ýa-da başga ýörite stil ýaly özleşdirilen örtük şekilini hödürläň.

Dürli materiallary ýokary in engineenerli komponentlere ýa-da dürli pudaklarda islendik programma üçin ulanylýan formata öwürýäris.Arzaňyzyň talaplaryna laýyk gelýän çözgüt hödürlemek üçin onlarça ýyllyk tejribämizden we çylşyrymly öwrülişik mümkinçiliklerimizden peýdalanýarys. Şençzhenen şäherindäki ýokary ösen ulag ulgamynyň we bilelikdäki önümçilikleriň we zawodlaryň ýokary ösüş tehnologiýasy bilen, ösen önümlerimiziň ussatlygy. Ölümimiziň giňligi - enjamlary kesmek we hünärmen in engineeringenerçilik topary, berlen programma üçin netijeliligi ýokarlandyrýan çözgütleri kesgitlemek üçin müşderiler bilen işlemäge mümkinçilik berýär.Gurluşyna ýa-da galyňlygyna garamazdan takyk ölçeglere görä köp sanly materialy ölçemäge ukyply.Ölüm kesýän maşynlarymyz, programmaňyzy we önümçilik amallaryňyzy gowulandyryp, aňsatlaşdyryp we çaltlaşdyryp biljek dürli aýratynlyklary hödürleýär.

habarlar


Iş wagty: Apr-07-2022