Vhb lentasy

 • Qualityokary hilli 3M GPH-060GF 0.6mm açyk akril köpük lentasy 3M goşa taraply köpük lentasy

  Qualityokary hilli 3M GPH-060GF 0.6mm açyk akril köpük lentasy 3M goşa taraply köpük lentasy

  3M VHb GPH-060GF ýokary temperatura gurşawy üçin ýörite döredilen iki taraply lentadyr.Bu lenta, baglanyşyk işleýşini saklap we ýokary temperaturada substratyň ýüzüne berk ýapyşyp bilýän 3M ösen basyşa duýgur ýelim tehnologiýasyny we özboluşly ýapyk öýjükli köpük gurluşyny kabul edýär.GPH 4611-ni doly çalşyp bilýän ajaýyp başlangyç ýelme we gowy ýelmeşme bar.
  GPH seriýaly önümleriň ýokary temperatura garşylygy, toz örtükden ýa-da suwuk örtükden öň baglanyşmaga mümkinçilik berýär.“Aragatnaşyk” wagtyny azaldyp, has ýönekeý önümçilik prosesini amala aşyryp biler.

 • VHB lentasy 4950 3M 4950 Akril köpükli goşa lenta 1,1mm vhb ak goşa taraply 4950

  VHB lentasy 4950 3M 4950 Akril köpükli goşa lenta 1,1mm vhb ak goşa taraply 4950

  3M 4950 VHb köpükli ak lenta 0,045 dýuým (1,1 mm), ortasynda güýçli köpük gatlagy we daşynda köp funksiýaly akril ýelim.Perçinleri, kebşirlemegi we nurbatlary çalşyp biler.Ulanylyşy ýönekeý we çalt we ýokary berkligi we uzak möhletli berkligi bolan hemişelik baglanyşyk usulyny kabul edýär.Visapyklygy we dürli ýüzleri baglanyşdyrmak üçin güýçli ukyby bilen dizaýn çeýeligini getirip biler.

  3M 4950 ýelimleýji lenta umumy ýelimden ýasalýar we berk köpük ýadrosynyň iki gapdalynda ýelim ulanylýar.Metalsörite metallaryň, aýnanyň we beýleki ýokary ýerüsti energiýa materiallarynyň berk baglanyşygy üçin döredildi.Adatça ulag, elektrik enjamlary, elektronika, gurluşyk, kesgitlemek we görkezmek we umumy senagat ýaly köp sanly bazar goşundylary üçin amatlydyr. Awtoulagyň içerki böleklerinde giňden ulanylýar, Awtoulag bezegi, awtoulag aýnasy, awtoulag pedaly, möhürler, serferler, tegelek ýaý, blok akymy, plastinka tormoz çyrasy, öý enjamlary, bezeg, perde diwar gurluş ýelimleýji berkitme.

 • 3M 5962 suw geçirmeýän gara iki taraplaýyn ýelim köpük lentasy 3M Akril köpük lentasy

  3M 5962 suw geçirmeýän gara iki taraplaýyn ýelim köpük lentasy 3M Akril köpük lentasy

  3M 5962, köpük ýadrosy bolan, sazlamak aňsat bolan gara 0.062 dýuým üýtgedilen akril ýelimleýji lentadyr.Aýlawlary, kebşirlemegi we nurbatlary çalşyp biler.Güýçli we uzak möhletli çydamlylyk üçin çalt we ulanmak aňsat hemişelik baglanyşyk usuly.

  Highokary, orta we pes ýerüsti energiýa plastmassalaryny we örtüklerini, metallary we aýnany netijeli baglanyşdyrmak üçin döredilen.Bu lenta üçin amatly programmalar LCD-de polikarbonat linzalary baglamagy we möhürlemegi, soňraky reňklenen dolandyryş panellerindäki baglanyşyk belliklerini we penjirelerini öz içine alýar.

 • akril köpük lentasy jumbo roll 3M 5925 1,1mm * 600mm * 33m gara goşa taraply VHB köpük lentasy

  akril köpük lentasy jumbo roll 3M 5925 1,1mm * 600mm * 33m gara goşa taraply VHB köpük lentasy

  3M VHB 5925 lentasy ajaýyp öndürijiligi bilen iki taraplaýyn lenta.Bu lenta 5952 seriýaly VHb ýelimleýji lenta degişlidir.Bu lenta 3M ösen basyşa duýgur ýelim tehnologiýasyny we özboluşly ýapyk öýjükli köpük gurluşyny kabul edýär, bu lentany gaty gowy ýelimleýiş ýerine ýetirijiligine we ajaýyp ýelmeşmegine getirýär.

  3M 5952 lenta nurbatlaryň, perçinleriň, kebşirlemegiň we mehaniki berkidijileriň beýleki görnüşleriniň ýetişen ýeridir.Gök binalar, jübi telefonlary, elektron ýol belgileri, sowadyjylar, gurluşyk penjireleri we ş.m. gurnamak, gurnamak, berkitmek we möhürlemek işinde bir ýa-da birnäçe ädim üçin bu ýörite ýelimleýji lenta bil baglaýarlar.Bu ygtybarly we ygtybarly lenta durnukly ýelmeşmegi, ajaýyp çydamlylygy we çözüji garşylygy we çyglylyga garşylygy üpjün edýär.

 • 100% Asyl çal goşa VHB köpük lentasy 0,4mm Galyň 3M 5604A-GF 3M Akril köpük lentasy

  100% Asyl çal goşa VHB köpük lentasy 0,4mm Galyň 3M 5604A-GF 3M Akril köpük lentasy

  3M VHB lenta 5604a galyňlygy 0,4 mm bolan ähli akril materialdan ýasalýar.Gaty goşundylarda zerur güýç we howa garşylygy üpjün edip biler we ajaýyp viskoelastikligi täsir güýjüni siňdirip biler.

  3M 9604a-gf awtoulag pudagynyň amaly lentasyna degişlidir.Gowy başlangyç ýapyşyklylygy we ýapyşyklylygy, ýeňil ölmegi gaýtadan işlemek we oňat öndürijiligi bar.we plastmassa, rezin we gödek ýüzüne gowy ýapyşyk. Uzak möhletli temperatura 80 of we gysga möhletli temperatura 120 high ýokary temperaturada gowy ýelmeşýär.

  1.Saglama ady, aýna, plastmassa, akril tabak, aýna, metal, agaç, çeňňek, öý bezegi, surat diwary we ş.m.
  2. “Super Strong Automotive Attach” lentasy ulagyň korpusyna galyplary, bezegleri we nyşanlary üpjün edýär.
  3. Penjireleriň, aýnalaryň, gapylaryň we awtoulagyň töweregindäki boşluklary doldurmak we möhürlemek

 • 3M 5344 1,14 mm Galyňlyk çal 3M goşa gapdal lenta Awtoulag möhürlemek zolagy üçin akril köpük lentasy

  3M 5344 1,14 mm Galyňlyk çal 3M goşa gapdal lenta Awtoulag möhürlemek zolagy üçin akril köpük lentasy

  3M 5344 akril köpük lentasy 1,14 mm galyňlykdaky çal orta dykyzlykly köpük lentasy bolup, yzygiderliligi we güýç balansyny üpjün edýär, adatça bedeniň galyndy ýelimlenişi ýaly awtoulag daşarky bezeg bölekleri üçin ulanylýar.Bu akril köpük ýadrosy, ýelimlenýän gatlagyň stresini ep-esli azaltmak üçin uzaldylyp we ýük astynda goýberilip bilinýän özboluşly viskoelastiklige eýedir.

  Ajaýyp stres dispersiýasy we siňdiriş kuwwaty hes heelimleri peýdasyz edip bilýän plastifikatorlar chemicals Himiki serişdelere ajaýyp garşylyk , Bu awtoulag pudagy üçin örän amatly köpük lentasy , Awtoulagyň dürli materiallarynyň ýüzüne ýapyşyp biler.

 • Aýna paneli birikdirmek üçin 3M 4945 akril köpük lentasy 1,1mm goşa tarap 3M akril köpük lentasy

  Aýna paneli birikdirmek üçin 3M 4945 akril köpük lentasy 1,1mm goşa tarap 3M akril köpük lentasy

  3M VHb 4945 lentasy ähliumumy iki taraply lentadyr.Bu lenta, durmuşyň ähli gatlaklarynda giňden ulanylýan 3M ösen basyşa duýgur ýelim tehnologiýasyny we ýapyk öýjükli köpük gurluşyny kabul edýär.Güýçli ýapyşyklygy, UV garşylygy we oňat çözüji garşylygy bar.Şeýle hem ýumşaklyk we gowy ýelmeşme aýratynlyklary bar;Highokary dartyş güýji we gyrkym güýji bilen, nurbatlar, perçinler we kebşirlemek ýaly adaty düzediş usullaryny çalşyp bolýar.

  Applicationörite programma co Bezeg materiallary we bezeg / Nameplates we logotipler / Elektron displeýler / Çarçuwaly panel / Panel üçin berkitme

 • Atylylyga çydamly Arassa basyşa duýgur köpük lentalary 3M 4905 goşa akril köpük lentasy baglanyşygy

  Atylylyga çydamly Arassa basyşa duýgur köpük lentalary 3M 4905 goşa akril köpük lentasy baglanyşygy

  3M VHb 4905 goşa taraply lenta, galyňlygy 0,5 mm bolan PE çykaryjy film bilen aç-açan lenta. Highokarky ýerüsti energiýa substraty.Gowy howa garşylygy, sary öwürmek aňsat däl.Oňaýly işlemek, şok siňdiriş, dymmak, täsire garşylyk we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir.UL 746c.

  Awtoulagyň içerki böleklerinde giňden ulanylýar, Awto bezeg, awtoulag aýnasy, awtoulag pedaly, möhürler, ýüzüjiler, tegelek ýaý, blok akymy, plastinka tormoz çyrasy, öý enjamlary, bezeg, perde diwary gurluş ýelimleýji berkitme. Ultra inçe açyk VHb lentasy size berýär dürli lentalary ulanmak tejribesi

 • 3M 4213 Awtoulag bezegi üçin goşa taraply çal VHb köpük lentasy akril köpük lentasy

  3M 4213 Awtoulag bezegi üçin goşa taraply çal VHb köpük lentasy akril köpük lentasy

  3M 4213 ýokary derejeli ýapyşyk / temperatura garşylygy / güýçli ýelmeşme / amatly gaýtadan işlemek aýratynlyklaryna eýe bolan iki taraply akril köpükli içki lenta bolup, bedeniň galyplarynda, bamper galyplarynda, üçek galyplarynda, penjirede giňden ulanylýar. galyplar, Gerb, Gapynyň gyrasy galyplary, Pad goragçysy, Palçyk goragçysy, Uly goragçy, gapdal visor we ş.m.