Alibaba SKA topary.Işi aňsatlaşdyryň

Aliabab menejeri hanym Yangaň, Sýangyu baş direktory Jeýiň goldawy bilen, Hytaýyň Guangdong şäheriniň Bao'an merkezine baryp, Alibaba SKA gol çekişlik dabarasyna gatnaşyň we SKA kompaniýasynyň biri bolmak üçin Alibaba SKA gol çekişlik dabarasyna goşulyň Aliaba topary.

Bilýäris, bu iki ýylda bütin dünýä we adamlar Wirusdan gaty ejir çekýärler.Ykdysadyýetden serediň, birnäçe kompaniýa işini ýapdy, dowam edip bilmeýär.Şahsy, pul harçlamagyň ýerine jübimizde pul saklamak isleýäris.Bu ýagdaýda köpümiz tygşytly we ýokary hilli önümleri satyn almak isleýäris.Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin, geçen ýyl 300-den gowrak görnükli telekeçiniň şaýady bolan “Xiangyu New Materico Co., Ltd”, Alibaba halkara platformasynda SKA (= Super Key Account) satyjy hökmünde tassyklandy!Bu, güýçli önümçilik ukybyna eýe bolan, dünýäde gowy abraý gazanan ýokary derejeli zawoddygymyzy aňladýar;Kompaniýamyz bilen söwda ygtybarly.Alibabanyň şaýady bilen, Alibaba dükanymyzda we web sahypamyzda satýan önümlerimiziň 100% howpsuz we ýokary hilli boljakdygyna söz berýäris.Müşderilerimizi goldamak üçin elmydama Hytaý bazaryny ýa-da tygşytly önümler üçin global çeşmäni barlamalydyrys.Şol bir wagtyň özünde, güýçli önümlerimize, tehnologiýa we çeşmelerimize bil baglap, Alibaba düzgünleri bilen birleşeris we hereket ederis we Alibaba bilen çyn ýürekden hyzmatdaşlygyň üsti bilen ýokary hilli agaç işläp bejermek enjamlaryny we hyzmatlaryny daşary ýurt bazarlaryna çykararys.Müşderilerimize has ýokary bahaly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdiriň.
habarlar

Bu ýyl, Alibaba toparynyň goldawy we kärdeşimiziň zähmeti bilen, Aliaba dükanymyzy we web sahypamyzy müşderilerimizi täzelemek we has halanýan görnüşlere üýtgetmäge synanyşmak.Ikisi hem mümkin boldugyça gysga wagtda işe başlar.Siziň hemmäňiz ony gowy görersiňiz diýip umyt edýärin.Sag bol 2022/3/7


Iş wagty: Apr-07-2022