3M önümiň yşyklandyryş çözgütleri

XNM-de ýylylygy dolandyrmak, izolýasiýa üpjün etmek we ýagtylyk ýygnagyňyzda dürli komponentleri birikdirmek arkaly LED-iňiziň işleýşini ýokarlandyrmaga kömek etjek önümler bar.
Taslamaňyz ösen in engineeringenerçiligi ýa-da ululykdaky şekilleri ýönekeý kesmegi talap edýärmi, size çözgüt bar.Prototipden önümçilige çenli, XNM inersenerleri dogry materialy kesgitlemäge kömek edip bilerler we maslahat arkaly ölçeg we geometriýa bilen dizaýn goldawyny hödürläp bilerler.Hemmäňizi üstünlik gazanmak üçin taslamanyň gerimine, kynçylyklaryna we möhletine doly düşünmek üçin toparyňyz bilen işleşeris.

* Uzak möhletli çydamlylygy we ýokary aýdyňlygy bilen birleşdirilen armatura komponentlerine 3M optiki arassalaýjy ýelim ulanyň.
* Heatingyladyşyň we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin komponentleriň arasynda ýylylyk geçiriji ýol döretmek üçin 3M termiki geçiriji ýelimleýji geçiriji lentalary ulanyň.
* 3M Flame barýer FRB önümlerini elektrik izolýasiýa päsgelçiligi hökmünde ulanyň.Lamangyna garşylyk we dielektrik güýji bilen elektrik, alaw we zarba goragyny üpjün edýär.
Şençzhenen Siangyu New Material CO., LTD, 2009-njy ýylda döredilen, lenta pudagynda 10 ýyldan gowrak.Gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmatlary birleşdirýän professional ýelimleýji lenta kärhanasy.

Esasy önümlerimizde iki taraplaýyn lenta, VHB lenta, elektron lenta bar, 3M, TESA, SEKISUI, HI-BON ýaly meşhur marka bilen hem işleýäris.stilini diýen ýaly hödürläp biler.Şeýle hem, tegelek, ýumurtga, inedördül, göniburçluk ýa-da başga ýörite stil ýaly özleşdirilen örtük şekilini hödürläň.

Dürli materiallary ýokary in engineenerli komponentlere ýa-da dürli pudaklarda islendik programma üçin ulanylýan formata öwürýäris.Arzaňyzyň talaplaryna laýyk gelýän çözgüt hödürlemek üçin onlarça ýyllyk tejribämizden we çylşyrymly öwrülişik mümkinçiliklerimizden peýdalanýarys. Şençzhenen şäherinde ýokary ösen ulag ulgamynyň we bilelikde öndürilen önümleriň we fabrikleriň ýokary ösüş tehnologiýasy bilen, ösen önümçilik ussatlygymyz bar.

habarlar


Iş wagty: Apr-07-2022